Kubus 1, 2, 3
30 x 30 x 30 cm
Eichenholz und Stahl – 2003